OPENBAAR ONDERZOEK


gepubliceerd op 14/01/19

In uitvoering van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), werd het ontwerp van wijziging van het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 04 oktober 2013. Overeenkomstig artikel 18, §7, van het Materialendecreet, wordt elk ontwerp uitvoeringsplan of ontwerp van wijziging uitvoeringsplan voor een termijn van twee maanden ter inzage gelegd bij de gemeenten en bij de OVAM. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van vrij dag 20 december 2013 tot en met donder dag 20 februari 2014 . Derhalve wordt u verzocht deze termijn via de gebruikelijke kanalen (via bijv. website, streekkrant of eigen infokrant, …) bekend te maken aan de bevolking. Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM - dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of te mailen naar aadriaen@ovam.be. Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari tot en met 13 maart 2019.

Hier vindt u de gewijzigde teksten

terug naar alle nieuws