Ontwerp- uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024


gepubliceerd op 31/07/19

Zowel nationaal als internationaal gaat er de laatste jaren veel aandacht uit naar verschillende (hinder-)aspecten rond kunststof en kunststofafval en zoekt men naar oplossingen.

In het algemeen beklemtoont Europa in haar pakket "Circulaire Economie" het belang van een ketenbenadering en betrekt hierbij de bijdrage van bio-economie aan de circulaire economie. Aanvullend - en meer specifiek - hierop publiceerde de Europese Commissie in 2018 haar specifieke strategie voor een circulaire kunststoffeneconomie.

Om zo een circulaire kunststoffeneconomie mogelijk te maken staan we voor heel wat uitdagingen. OVAM onderzocht in 2017 de knelpunten en opportuniteiten in de huidige kunststofketen en bundelden deze in een discussiepaper. Samen met diverse stakeholders bogen we ons over de prioriteiten voor de toekomst.

Zo zijn er intussen al krijtlijnen uitgezet in het Verpakkingsbeleid 2.0 en worden in het Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil, plastic drijfvuil, visnetten en microplastics aangepakt. Ook maakt Vlaanderen in kader van afval- en materiaalbeheerplannen werk van preventie en inzameling van kunststoffen.

Maar een overkoepelend kader voor de inspanningen die in Vlaanderen geleverd worden rond kunststoffen ontbreekt vooralsnog.

De OVAM stelt daarom een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

De opmaak van het ontwerpplan vroeg afstemming met de talrijke initiatieven die binnen diverse (internationale) fora genomen worden (zowel van sectorfederaties als binnen EU-beleid) als met andere plannen gesteund door de Vlaamse regering of minister.

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, het inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten. Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.
KLIK HIER VOOR DE ONTWERPTEKST

Conform artikel 18§7 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen zouden wij u willen vragen om in uw gemeente het openbaar onderzoek van dit plan te organiseren. Het openbaar onderzoek zal lopen vanaf 15 juli tot en met 1 oktober 2019.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

terug naar alle nieuws