Vlaamse en Federale premies

Federale subsidies

Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie


Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning die minstens 5 jaar in gebruik werd genomen bij de start van de werken. De belastingvermindering bedraagt 30 % van de uitgaven met een maximum van € 2.000 (€ 3.010 geïndexeerd voor inkomstenjaar 2014)
en is verbonden aan enkele voorwaarden:

 • de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer volgens de regels van goed vakmanschap;
 • de aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m2K/W;
 • de aannemer moet de verplichte formuleringen op de factuur vermelden.

Zowel eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers kunnen de belastingvermindering aanvragen op voorwaarde dat de investeringen kunnen bewezen worden met een factuur op zijn/haar naam.
Voor deze maatregel is het terugbetaalbaar belastingkrediet niet langer van toepassing vanaf inkomstenjaar 2014.

HOE AANVRAGEN?

 • U houdt een kopie van de factuur of een betalingsbewijs ter beschikking van de belastingadministratie.
 • U vult de betreffende codes in op de belastingaangifte. Belangrijk: indien u energiebesparende uitgaven hebt voor één woning moet u het betaalde factuurbedrag op de belastingaangifte invullen, indien u uitgaven hebt voor meerdere woningen, moet u een berekening maken van 30% van het factuurbedrag.

VERPLICHTE VERMELDING OP FACTUUR
Er zijn geen vaste formulieren die moeten ingevuld worden voor het verkrijgen van de fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen. Op de factuur of de bijlage moet de aannemer wel een aantal verplichte vermeldingen maken:

 • het adres waar de werken werden uitgevoerd;
 • de verdeling van de kosten opgeven tussen de dakisolatie afzonderlijk en eventuele andere werken;
 • de volgende formule bevatten: “Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14524 §1 eerste lid, 1° tot 6° van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992”
 • Ik, ondergetekende, bevestig dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R
 • heeft groter dan of gelijk aan 2,5 vierkante meter Kelvin per Watt ;
 • ouderdom van de woning op de datum van de werken. De werken zijn uitgevoerd in een woning die,
 • volgens de informatie verstrekt door (naam van de personen vermeld op de factuur) sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening).

Meer info en contact
www.energiesparen.be
T 1700
Callcenter T 0257 257 57

Subsidies van het Vlaams Gewest

1. Renovatiepremie

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?

De woning

De woning is gelegen in het Vlaamse Gewest en moet minstens 25 jaar oud zijn. Kamerwoningen komen niet in aanmerking. De renovatiepremie werd uitgebreid zodat ook de functiewijziging van een gebouw naar een woning of de opsplitsing in verschillende woningen in aanmerking komt. Het oorspronkelijke gebouw moet minstens 25 jaar oud zijn.

Aanvrager

Is eigenaar-bewoner:

Heeft zijn hoofdverblijf in de woning en heeft het zakelijk recht en heeft op de aanvraagdatum geen andere woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik.

Is eigenaar-verhuurder:

Eigenaars die hun woning gedurende minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK is een door de Vlaamse Overheid erkende vzw die woningen huurt om ze vervolgens onder te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden).

Als u als eigenaar aan deze woning werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren door het SVK, kunt u onder bepaalde voorwaarden dezelfde premie krijgen.

Inkomen

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van de aanvrager en de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, moet lager liggen dan:

 • € 40.600 voor een alleenstaande;
 • € 57.990 voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste. Dit bedrag wordt vanaf de 2de persoon ten laste verhoogd met € 3.250 per bijkomende persoon;
 • € 57.990 voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden verhoogd met € 3.250 per persoon ten laste.

Een persoon ten laste is:

inwonend kind jonger dan 18 jaar;

inwonend kind van 18 jaar of ouder waarvoor u kinderbijslag of wezentoelage ontvangt;

inwonend gezinslid erkend als persoon met een ernstige handicap.

De gezinssituatie op de aanvraagdatum (d.i. datum waarop aanvraagdocumenten verstuurd worden naar Wonen Vlaanderen) is doorslaggevend.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?

De premie bedraagt nooit meer dan € 10.000.

· 30% van de goedgekeurde facturen (excl. BTW)

Als bewoner: uw gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar voor de aanvraag < € 29.000, te verhogen met € 1.510 / persoon ten laste.

Als verhuurder: indien u de woning die u renoveert voor minstens 9 jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor.

· 20% van de goedgekeurde facturen (excl. BTW)

Uw gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar voor de aanvraag > € 29.000 te verhogen met € 1.510/persoon ten laste.

WAARAAN MOETEN MIJN FACTUREN VOLDOEN?

 • de facturen zijn van een aannemer of van de aankoop van materialen door de aanvrager verwerkt of gebruikt.
 • kastickets en bestelbons tellen niet!
 • de totale kostprijs van de aanvaarde werken bedraagt minstens € 10.000, excl. BTW
 • de facturen zijn op aanvraagdatum niet ouder dan 3 jaar en dateren niet van voor de datum waarop u het zakelijk recht kreeg op de woning.

WELKE BOUWONDERDELEN KOMEN IN AANMERKING?

Enkel werken aan het hoofdgebouw of aanbouw komen in aanmerking, werken aan losstaande bijgebouwen niet. Werken die te maken hebben met isolatie komen niet in aanmerking. Indien de werken vergunningsplichtig zijn, moet men over een stedenbouwkundige vergunning beschikken.

Sinds 21 juli 2014 zijn er enkele aanpassingen gebeurd aan de renovatiepremie. Door deze aanpassing komen woningen die worden opgesplitst of gebouwen waarvan de functie wordt gewijzigd naar woning ook in aanmerking voor een renovatiepremie. Voorwaarden hiervoor zijn wel dat deze facturen dateren vanaf 1 januari 2014 en dat de oorspronkelijke woning of het gebouw minstens 25 jaar oud is en dat het oorspronkelijk volume niet wordt uitgebreid of heropgebouwd na afbraak.

De volgende werkzaamheden komen in aanmerking:

Funderingen en muren (facturen max. € 15.000)

Gehele of gedeeltelijke vervanging of verbetering van de buiten- en binnenmuren en de funderingen:

 • ondergrondse werkzaamheden m.h.o. herstellen van funderingen, waterdicht maken van kelders, bestrijden van kelderzwam;
 • afbraak en wederopbouw (inclusief dragende elementen);
 • behandeling van muren tegen optrekkend vocht (onderkapping, plaatsen waterkerende laag of injecteren);
 • vernieuwing voegwerk (evt. samen met reiniging);
 • behandeling van muren tegen huiszwam;
 • aanbrengen natte of droge kalkbepleistering op binnenmuren of binnenkant buitenmuren;
 • waterdicht maken van gevels door het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering aan de buitenzijde.

Komen NIET in aanmerking: wandtegels aan de binnenmuren, isolatie, plafonds.

Draagvloeren (facturen max. € 15.000)

Gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren boven de kelder en tussen de verdiepingen:

 • het afbreken en vervangen van draagvloeren;
 • behandeling tegen huiszwam en insecten.

Komen NIET in aanmerking: dekvloeren, isolatie, vloerbekleding.

Daken (facturen max. € 15.000)

Gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:

 • afbreken en vervangen van de dakstructuur;
 • behandeling tegen huiszwam en insecten;
 • vernieuwen van waterdichte bedekking;
 • werken met het oog op afvoer van hemelwater;
 • aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen…

Komen NIET in aanmerking: verandadaken, daken boven niet-gesloten ruimten (afdaken), isolatie.

Buitenschrijnwerk (facturen max. € 15.000)

Gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk:

 • vervanging van ramen en buitendeuren, met hoogrendements beglazing (de isolatiewaarde van het glas is maximaal 1,3W/m²K);
 • afwerking (binnen en buiten).

Voor buitenschrijnwerk dat geplaatst wordt vanaf 1 januari 2015 geldt de bijkomende eis dat de verluchting van de woning moet gegarandeerd zijn:

 • Ofwel is er een stedenbouwkundige vergunning en dan gelden de van toepassing zijnde EPB-normen die door het VEA en de EPB-verslaggever opgevolgd worden.
 • In de andere gevallen moeten er minimale ventilatievoorzieningen aanwezig zijn, zoals bv ventilatieroosters ingebouwd inde ramen. Dit zal de raamconstructeur moeten attesteren op de factuur.

Komen NIET in aanmerking:

 • vliegenramen
 • werken aan garagepoorten
 • werken aan veranda’s
 • het schilderen van buitenschrijnwerk
 • enkel de beglazing vernieuwen

Indien u een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren vanaf 1 januari 2012, zal de premie verhoogd worden met 10% op het bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk als het buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden: Uw (isolatiewaarde van het geheel: profiel en glas) van maximaal 1,7 W/m²K en Ug (isolatiewaarde van het glas) van maximaal 0,9 W/m²K.

De premie is een belastingkrediet van maximum € 10.000 te verdelen over drie fiscale jaren.

Centrale verwarming (facturen max. € 7.500)

Werken die erop gericht zijn de woning te voorzien van centrale verwarming:

 • het aanbrengen, vervangen of toevoegen van installatieonderdelen, m.u.v. de verwarmingsketel;
 • de plaatsing van CO- of rookmelders;
 • de plaatsing van een hoogrendementsverwarmingsketel van het type HR+ of HR top (aardgas) of Optimaz elite (stookolie) of houtpelletketel om de woning te verwarmen.

Komen NIET in aanmerking:

 • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
 • warmtepompen
 • elektrische verwarming (accumulatoren)
 • ventilatiesystemen
 • verwarmingssystemen die ook kunnen koelen

Komen WEL in aanmerking:

 • centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming
 • werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren, en als ze samengaan met andere werken aan de centrale verwarming (b.v. het plaatsen van een nieuwe ketel)

Minstens de cv-ketel dienst vervangen te worden alvorens andere installatieonderdelen (radiatoren, leidingen …) in aanmerking genomen worden.

Elektriciteit (facturen max. € 3.750)

 • gehele of gedeeltijke vernieuwing elektrische huisinstallatie;
 • aanbrengen van elementen voor stroomvoorziening en telecommunicatie;
 • kosten van aansluiting en plaatsing meetinstallatie.

De aanvrager moet een keuringsattest door een erkend keuringsorgaan bijvoegen.

Komen NIET in aanmerking: installaties voor de productie van elektriciteit (bv fotovoltaïsche cellen), verlichtingsarmaturen en elektrische verbruikstoestellen.

Sanitair (facturen max. € 3.750)

Geheel of gedeeltelijke vernieuwing van sanitaire installaties:

 • geheel of gedeeltelijke vernieuwing van de badkamer (minimaal bad of douche en een wastafel aanwezig);
 • installatie van een nieuwe badkamer indien die voordien niet aanwezig was;
 • vernieuwing van het toilet of de installatie indien niet aanwezig;
 • het vernieuwen of aanbrengen van:
 1. eidingen voor watertoevoer en -afvoer
 2. leidingen en toestellen voor de productie van warm water.

Komen NIET in aanmerking: de baden of douches met gestuwde watertoevoer of stoomtoevoer, de badkameraccessoires en de badkamermeubels. Een tweede badkamer of toilet. De afwerking van badkamer of toilet met tegels en dergelijke. Minstens de sanitaire toestellen ( bad of douche, lavabo of toilet) moeten vervangen worden alvorens men andere werkzaamheden betoelaagd kan krijgen.

Trappen (facturen max. € 3.750)

De vervanging van een trap m.h.o. veiligheid.

Komt NIET in aanmerking: het plaatsen van een nieuwe trap. Enkel als u een reeds bestaande trap vervangt, komt u in aanmerking.

AANVRAAG EN UITBETALING VAN DE PREMIE?

Wanneer?

Als de werken voltooid zijn en u bewoont de woning.

Hoe?

U dient uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen in uw provincie of via de dienst Huisvesting. U voegt in bijlage kopies van de facturen, het aanslagbiljet van u en evt. uw partner (van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag), foto’s van de toestand voor en na de werkzaamheden en bouwvergunning indien vereist.

Indien u eigenaar-verhuurder bent die zijn woning verhuurt aan een SVK, moet u ook het contract met dat SVK meesturen.

Wat na de aanvraag?

Binnen de maand ontvangt u een ontvangstmelding.

Indien uw dossier onvolledig zou zijn, wordt u dat binnen dezelfde termijn gemeld.

Vanaf de datum dat uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal 3 maanden tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag voor een renovatiepremie.

Indien er binnen die termijn geen beslissing genomen is of indien u niet akkoord zou gaan met de beslissing die genomen werd, is er een mogelijkheid om in beroep te gaan.

De uitbetaling vanaf de zomer van 2015

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering/ belastingkrediet die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering/ belasting wordt u dan in 3 schrijven toegekend.

Indien u van plan was tussen 1 december 2014 en de zomer van 2015 de renovatie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen

IS DE RENOVATIEPREMIE CUMULEERBAAR?

U kan slechts één aanvraag voor de renovatiepremie indienen. Na de uitbetaling van de premie moet u minstens 10 jaar wachten vooraleer u een nieuwe aanvraag kan doen. Deze periode van 10 jaar geldt zowel voor de bewoner als voor de woning.

Binnen dezelfde periode kan wel een verbeteringspremie verkregen worden voor verbouwingen om overbewoning tegen te gaan.

Indien u voor de woning waarvoor u nu een renovatiepremie wenst aan te vragen, reeds verbeteringspremies ontving, kan u de renovatiepremie wel nog aanvragen. De verbeteringspremies die u de voorbije 3 jaar aanvroeg, zullen in mindering gebracht worden. U voegt best deze facturen bij.

2. Verbeteringspremie 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?

Woning

De woning is gelegen in het Vlaamse Gewest en moet minstens 25 jaar oud zijn (niet bij werken om overbewoning te verhelpen).

Aanvrager

Is eigenaar- bewoner en heeft zijn hoofdverblijf in de woning en heeft het zakelijk recht.

Is huurder

heeft zijn hoofdverblijf in de woning en heeft een huurovereenkomst > 3 jaar. De huurder draagt de kosten van de werkzaamheden en de facturen staan op zijn naam.

Is eigenaar-verhuurder

bewoont de woning niet zelf maar verhuurt die gedurende minstens 9 jaar aan een sociaal verhuurkantoor.

Inkomen

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van de aanvrager en de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont

Voor de bewoner: < € 29.030 + € 1.510/persoon ten laste

Voor de verhuurder: < € 58.050 (geen verhoging voor personen ten laste)

Let wel: het is de situatie op de aanvraagdatum die telt.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE EN WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING?

Per bouwonderdeel is een vast premiebedrag voorzien. U moet facturen kunnen voor­leggen voor een bedrag (incl. BTW) dat minstens het dubbele is van de premie (niet ouder dan een jaar!).

Als het gaat om werkzaamheden om overbewoning op te lossen, geldt dat voor minstens € 1.200 (incl. BTW) aan facturen moet kunnen voorgelegd worden.

Volgende verbeteringswerkzaamheden komen in aanmerking:

Dakwerken (premie € 1.250) 

Het herstellen of vernieuwen van een of meer onderdelen van het dak, in het bijzonder de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen en de dak(vlak)ramen. Het plaatsen van dakisolatie komt enkel in aanmerking indien de draagstructuur van het dak wordt vernieuwd.

Komen NIET in aanmerking: daken boven niet-gesloten ruimten (afdaken) en verandadaken.

Buitenschrijnwerk (premie € 1.250)

Vernieuwen van bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken als ook dubbele beglazing wordt aangebracht.

Nieuwe rolluiken worden mee betoelaagd als u ook de ramen laat vervangen.

Alle kosten om een afgewerkt geheel te krijgen zowel aan binnen- als buitenzijde.

Komt NIET in aanmerking: veranda’s, elektrificeren van rolluiken (enkel bij aanpassingspremie)

Gevelwerkzaamheden (premie € 1.500) 

 • het metselen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen;
 • het aanbrengen van gevelbekleding of -bepleistering;
 • het aanbrengen van gevelisolatie;
 • het vernieuwen van het voegwerk, al dan niet gepaard met gevelreiniging.

Optrekkend vocht behandelen (premie € 750) 

 • onderkapping;
 • de plaatsing van een waterkerende laag;
 • injectie of diffusie van waterdichtende middelen van binnen- of buitenmuren.

Facturen voor de herstelling van de muurvoeten als gevolg van deze werken, worden eveneens in aanmerking genomen.

Plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie (premie € 750)

 • een badkamer of toilet plaatsen of vernieuwen indien dit nog niet aanwezig was in de woning. Een tweede badkamer of toilet is enkel subsidieerbaar als aanpassingwerk.
 • alle kosten samen met hierboven vermelde werken voor leidingen, toestellen en toebehoren voor (regen) watertoevoer en -afvoer van het gebruikte water, de productie van warm water en de afwerking van de vloeren, muren en het plafond in badkamer en toilet.

Gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische installatie (premie € 750)

Voorzien van een veilige huishoudelijke installatie om in de woning stroom en telecommunicatie te voorzien, met uitzondering van de verbruikstoestellen, incl. kosten van aansluiting en plaatsing van de meetinstallatie. De installatie moet gekeurd zijn door een erkend keuringsorgaan.

Werkzaamheden om de risico’s op CO-intoxicatie te verhelpen:

 • plaatsing één waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte: € 250;
 • de plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen op gas, met gesloten verbrandingsruimte: € 250/toestel;
 • het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met label HR+ of HR Top gas of het label Optimaz of Optimaz Elite (stookolie): € 250/toestel;
 • de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming (volledige CV-installatie): € 1.000;
 • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: € 500.

Verbouwingswerkzaamheden

Voor uitbreiding van de woon-, kook- of slaapvertrekken. Na de verbouwingswerkzaamheden moet de woning minimaal voldoen aan de geldende bezettingsnorm.

Als de verbouwingswerkzaamheden vergunningsplichtig zijn, moet bij de aanvraag een kopie van de bouwvergunning en van de plannen gevoegd worden. Als ze niet vergunningsplichtig zijn, is een schets met de toestand voor en na de werkzaamheden voldoende.

Premie: 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen (incl. BTW), afgerond tot op het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal € 1.250 en minimaal € 600.

AANVRAAG EN UITBETALING VAN DE PREMIE?

Wanneer?

Als de werken voltooid zijn en u bewoont de woning.

Hoe?

U dient uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen in uw provincie of via de dienst Huisvesting.

U voegt in bijlage kopies van de facturen en het aanslagbiljet (3 jaar voorafgaand aan de aanvraag) van u en evt. uw partner en uw factuur.

Indien u eigenaar-verhuurder bent die zijn woning verhuurt aan een SVK, moet u ook het contract met dat SVK meesturen.

Wat na de aanvraag?

· Binnen de maand ontvangt u een ontvangstmelding.

Indien uw dossier onvolledig zou zijn, wordt u dat binnen dezelfde termijn gemeld.

· Vanaf de datum dat uw dossier volledig is, heeft Wonen Vlaanderen maximaal 3 maanden tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag voor een verbeteringspremie.

Indien er binnen die termijn geen beslissing genomen is of indien u niet akkoord zou gaan met de genomen beslissing; is er een mogelijkheid om in beroep te gaan.

Is de verbeteringspremie cumuleerbaar?

Binnen een periode van 10 jaar kan je maximaal drie keer een verbetering- of aanpassingspremie aanvragen. Elke nieuwe aanvraag heeft betrekking op een ander bouwonderdeel.

Als voor dezelfde woning reeds een renovatiepremie werd uitbetaald, kan gedurende 10 jaar geen verbeteringspremie meer worden toegekend.

Men kan voor dezelfde woning wel nog een verbeteringspremie krijgen voor verbouwingen om overbewoning te verhelpen, indien deze facturen niet gebruikt werden bij de renovatiepremie.

3. Aanpassingspremie voor bejaarden 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?

Woning

De woning is gelegen in het Vlaamse gewest. De woning is minstens 25 jaar oud en dient als hoofdverblijfplaats.

Aanvrager

De aanvrager, zijn partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn.

De aanpassingspremie geldt specifiek voor bejaarde personen (65+), zowel met als zonder handicap. Personen die niet bejaard zijn, komen niet in aanmerking. Wie niet bejaard is, maar wel erkend is als persoon met een handicap, kan voor ondersteuning eventueel terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Is eigenaar-bewoner:

heeft zijn hoofdverblijf in de woning en heeft het zakelijk recht.

Is huurder:

heeft zijn hoofdverblijf in de woning en heeft een huurovereenkomst > 3 jaar. De huurder draagt de kosten van de werkzaamheden en de facturen staan op zijn naam.

Is eigenaar-verhuurder:

bewoont de woning niet zelf maar verhuurt die gedurende minstens 9 jaar aan een sociaal verhuurkantoor.

Inkomen

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van de aanvrager en de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont is < € 29.030, + € 1.510 /persoon ten laste.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?

Er moeten minstens € 1.200 facturen (incl. BTW) kunnen voorgelegd worden, niet ouder dan 1 jaar. 

Premie: bedraagt 50% van het bedrag van de goedgekeurde facturen (incl. BTW), afgerond tot op het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal € 1.250 en minimaal € 600.

WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING?

Technische installaties en hulpmiddelen

 • het maken van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan de noden van de bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen gesubsidieerd worden als ze zich bevindt op een andere woonverdieping dan de eerste badkamer;
 • het plaatsen van een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere woonverdieping dan het eerste toilet;
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;
 • het aanbrengen van electro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning voor zover het elementen zijn die vast verankerd zijn aan het gebouw;
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen;
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

Verbouwingswerkzaamheden met het oog op het creëren van voldoende ruimte en veilig beloopbare vloeren & trappen in de woning

 • het toegankelijk maken van de woning door het aanbrengen van hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels;
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen;
 • het overbruggen van niveauverschillen in de woning door het verhogen of verlagen van vloeren zodat er geen niveauverschillen meer zijn op de woonverdieping;
 • het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen;
 • verbouwing- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

AANVRAAG EN UITBETALING VAN DE PREMIE?

Wanneer?

Als de werken voltooid zijn en u bewoont de woning.

Hoe?

U dient uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen in uw provincie of via de dienst Huisvesting.

U voegt in bijlage kopies van de facturen en het aanslagbiljet (3 jaar voorafgaand aan de aanvraag) van u en evt. uw partner.

Indien u eigenaar-verhuurder bent die zijn woning verhuurt aan een SVK, moet u ook het contract met dat SVK meesturen.

Wat na de aanvraag?

Binnen de maand ontvangt u een ontvangstmelding.

Indien uw dossier onvolledig zou zijn, wordt u dat binnen dezelfde termijn gemeld.

Vanaf de datum dat uw dossier volledig is, heeft Wonen Vlaanderen maximaal 3 maanden tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag voor een aanpassingspremie.

Indien er binnen die termijn geen beslissing genomen is of indien u niet akkoord zou gaan met de genomen beslissing; is er een mogelijkheid om in beroep te gaan.

Voor meer informatie over deze premies en het aanvraagformulier kunt u terecht bij www.bouwenenwonen.be

Intergemeentelijk Woonloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 15
F 057 48 65 63
huisvesting.mesen@publilink.be