Gemeentelijke premies

Reglement gemeentelijke verbeteringspremie.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 november 2015.

Art. 1 : §1 Binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde kredieten kan de gemeentelijke verbeterings-premie worden toegekend aan elk natuurlijk persoon ( eigenaar-bewoner of vruchtgebruiker) die verbeterings-werken aan zijn woning uitvoert die minstens 30 jaar oud is.
§ 2 Met ingang van 1 januari 2016 wordt er een gemeentelijke verbeteringspremie toegekend voor woongelegenheden gelegen in de stad Mesen waarvan het domicilie van de aanvrager op de woning staat.

Art. 2 : Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen (twee jaar voorafgaand aan de premie-aanvraag) van de aanvrager en de persoon met wie hij op heden wettelijk of feitelijk samenwoont of gehuwd is, ligt lager dan € 45.000.

Art. 3 : De premie wordt vooraf aangevraagd op de daartoe bestemde aanvraagformulieren.
De premie wordt gekoppeld aan een plaatsbezoek vóór de aanvang van de werken door de technische medewerker die een beschrijvend verslag opmaakt. Hij oordeelt of de geplande werken noodzakelijk zijn, geeft hierover advies en maakt een prioriteitenlijst op met de noodzakelijke werkzaamheden. Werken die niet gunstig geadviseerd worden, worden niet betoelaagd!
Tussen de eerste en een volgende aanvraag van hetzelfde bouwonderdeel zit een periode van 10 jaar.

Art. 4 : De volgende bouwonderdelen worden hierbij in aanmerking genomen:
1. vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren;
2. dakwerken: het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of aanbouw van de woning, dakgoten of schouwen. Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van isolatie alleen komt niet voor betoelaging in aanmerking;
3. werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en/of slagregen efficiënt bestrijden;
4. grondige elektriciteitswerken, voorzien van een keuringsattest;
5. de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een eerste en enige badkamer. Onder een badkamer wordt verstaan: een afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en één of twee wastafels.
6. gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel.

Art. 5 : De tussenkomst per bouwonderdeel bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van 750 euro per bouwonderdeel.
Maximum 3 verschillende bouwonderdelen worden betoelaagd per woning over een periode van 3 jaar.

Art. 6 : De verbeteringspremie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar/bouwonderdeel.
Het stadsbestuur kan ten allen tijde de werken komen vaststellen of deze niet strijdig zijn met de afgeleverde bouwvergunning en andere vigerende reglementen.

Art. 7 : Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen komen in aanmerking voor uitbetaling van de premie.
Het College van burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring voor uitbetaling van de premie op advies van de intergemeentelijke woondienst.

Art. 8 : Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2016 en vervangt de beslissing van de gemeenteraad van 27 december 2010 houdende de
goedkeuring van de gemeentelijke verbeteringspremie.

Intergemeentelijk Woonloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 15
F 057 48 65 63
huisvesting.mesen@publilink.be