Erkenning van een kind

De erkenning van een kind is een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap

Tijdstip van erkenning

De erkenning kan geschieden:

  • ten gunste van een verwekt kind (vóór geboorte)
  • op gelijk welk ogenblik van het bestaan (tijdens of na geboorteaangifte)
  • na zijn overlijden indien het afstammelingen heeft nagelaten

Door wie?

De wetgever heeft geen beperking gesteld inzake leeftijd noch inzake rechtsbekwaamheid van degene die het kind wil erkennen. De erkenning kan dus ook door een onbekwame geschieden.
De bekwaamheid om een kind te erkennen wordt aan elkeen toegewezen die het nodige onderscheidingsvermogen bezit om zich rekenschap te geven van de draagwijdte van zijn daden, die dus kan oordelen en weet wat hij doet.

Voorwaarden
De erkenning van het kind kan niet gebeuren, wanneer zou blijken dat tussen de vader en de moeder een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.
Als het vaderschap vaststaat - dus indien het kind geboren is tijdens het huwelijk of binnen de 300 dagen na ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk, of na een nieuw huwelijk door de moeder.

Wie is bevoegd om de verklaring van erkenning te ontvangen?

Op Belgisch grondgebied wordt de erkenning aanvaard door om het even welke ambtenaar van de burgerlijke stand, welke ook de geboorteplaats van het kind en de woonplaats van de ouder(s) wezen. Indien de ouder(s) in het buitenland wonen zal de verklaring bij voorkeur worden afgelegd ten overstaan van een Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaar.

Toestemmingen
Voor de erkenning van een meerderjarig kind of van een ontvoogd minderjarig kind is de voorafgaande toestemming vereist van het meerderjarig kind of van het ontvoogd minderjarig kind.
Voor de erkenning van een minderjarig niet ontvoogd kind is voorafgaande toestemming vereist van de moeder. Bovendien is er de voorafgaande toestemming vereist van het kind, indien het de volle leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt.

Erkenning door de moeder
Een erkenning door de moeder zal slechts geschieden in het uitzonderlijk geval van anonieme bevalling in het buitenland of wanneer de naam van de moeder niet opgenomen is in de geboorteakte (vondeling).

Erkenning door de vader
Wanneer het vaderschap niet vaststaat op grond van vermoeden van vaderschap kan de vader het kind erkennen, mits toestemming van de moeder en eventueel van het kind.

Het kind geboren uit een niet gehuwde vrouw (ongehuwd, meer dan 300 dagen echtgescheiden, weduwe of na 300 dagen nietigverklaring huwelijk) kan in alle gevallen erkend worden door de vader.

Erkenning door een man die gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het kind
Wanneer de vader die gehuwd is een kind erkend dat verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, moet de akte van erkenning bovendien bij verzoekschrift ter homologatie voorgelegd worden aan de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind. De echtgenote van de verzoeker dient in het geding betrokken te worden.

De erkenning wordt definitief vanaf de inschrijving van het vonnis van homologatie in de rand van de akte van erkenning en heeft uitwerking vanaf de datum van neerlegging van het verzoekschrift.

Gerechtelijke machtiging tot erkenning van vaderschap
In het beginsel geniet het kind geboren uit een gehuwde moeder van het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot.
Wanneer echter dit vaderschap niet bevestigd wordt door het bezit van staat, kan het kind met machtiging van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats worden erkend door een andere man dan de echtgenoot.

Betwisting van de erkenning
De erkenning kan door iedere belanghebbende worden betwist.

Meer informatie bij de Dienst Burgerlijke Stand

Burgerlijke Stand

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
bevolking@mesen.be