Samenlevingscontract

Het samenlevingscontract is mogelijk tussen alle mensen die gaan samenleven: koppels (hetero of homo), twee vriendinnen, een ongehuwde broer en zus, een weduwnaar met zijn zoon, … Bloed- of aanverwantschap speelt geen rol.

Voorwaarden:

Om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen, moeten beide partijen voldoen aan volgende voorwaarden:

    1. niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning;
    2. je moet handelingsbekwaam zijn: niet-ontvoogde minderjarigen, gerechtelijk onbekwaamverklaarden, verlengde minderjarigen en wettelijk onbekwaamverklaarden komen niet in aanmerking. Er is geen afwijking van de leeftijdsvereiste van 18 jaar mogelijk.
    3. ingeschreven zijn op hetzelfde adres. 

De verklaring moet afgelegd worden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. In de bevolkingsregisters wordt melding gemaakt van de wettelijke samenwoning. Derden kunnen geen verzet aantekenen tegen de wettelijke samenwoning noch de nietigverklaring ervan vorderen.

Welke rechten en plichten hebben de samenwonenden?

De samenwonenden moeten naar evenredigheid van hun financiële mogelijkheden bijdragen in de lasten en de kosten die het leven onder één dak met zich brengt. Dat betekent ook dat beide partners kunnen aangesproken worden om de schulden die gemaakt worden voor het huishouden te betalen. Een betaling van een telefoonrekening op naam van één van beiden kan ook zonder meer gevraagd worden aan de andere.
Ook fiscale schulden ten behoeve van het gezin (bijvoorbeeld verkeersbelasting, kijk- en luistergeld, onroerende voorheffing van de woning in gebruik, …) vallen hier onder.
Beiden zijn ook gebonden door de schuld die elk van beide heeft aangegaan ten behoeve van de opvoeding van de kinderen die door hen beiden worden opgevoed.
Kinderbijslag, vervangingsinkomens of andere sociale uitkeringen blijven ongewijzigd.
Wie een persoon met wie hij/zij samenwoont wil laten erven, zal een testament moeten opstellen.

Sluitende regeling?

Wanneer de samenwoners een sluitende regeling wensen over hun vermogen dat ze bezitten voor ze gaan samenleven, dan moeten ze vooraleer de samenlevingsverklaring af te leggen, eerst langs de notaris passeren om een samenlevingscontract te laten opstellen. Deze overeenkomst wordt vermeld in de bevolkingsregisters.
Ook kunnen de partijen voor de duur van hun samenleving een hulp- of bijstandsverplichting bepalen, of bijvoorbeeld de betaling van een periodieke of forfaitaire geldsom voor het geval zij hun samenleving beëindigen.

Net zoals bij het huwelijk kan ook bij het wettelijk samenwonen de verstandhouding tussen de partners ernstig verstoord raken. Ook hier kan men naar de vrederechter gaan om dringende en voorlopige maatregelen te treffen m.b.t. het betrekken van de gemeenschappelijke verblijfplaats, de kinderen die afstammen van beide partners en de wettelijke en contractuele verplichtingen van de partners.

De partijen kunnen eenzijdig of in onderlinge overeenstemming de wettelijke samenwoning beëindigen. Hiervoor moet een schriftelijke verklaring (met een reeks verplichte gegevens) worden overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als aan de voorgeschreven voorwaarden is voldaan, wordt van de beëindiging melding gemaakt in het bevolkingsregister

Meer informatie bij de Dienst Burgerlijke Stand

Burgerlijke Stand

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
bevolking@mesen.be