Financiële steun

Het OCMW Mesen kan diverse financiële hulp bieden aan zijn inwoners; ondermeer:

Leefloon

Voor wie?

Om recht te hebben op maatschappelijke integratie moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben
 • Meerderjarig zijn of hiermee gelijkgesteld (minderjarigen met kinderlast of die zwanger zijn of die ontvoogd zijn door het huwelijk)
 • De nationaliteitsvereiste (Belg zijn, vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, staatlozen en erkende vluchtelingen)
 • Ontoereikende bestaansmiddelen hebben en niet in staat zijn om deze door eigen inspanningen te verwerven
 • Blijk geven van werkbereidheid, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is
 • Zijn rechten laten gelden op andere uitkeringen waarop men gerechtigd is.

Het recht wordt ook toegekend aan bepaalde minderjarigen - minderjarigen ontvoogd door huwelijk, ongehuwde minderjarigen met kinderlast, zwangere minderjarigen

Wat?

De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie is de opvolger van de wet op het bestaansminimum. Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan bestaan uit een tewerkstelling en/of leefloon al dan niet gepaard gaande met een integratiecontract. Personen die jonger zijn dan 25 jaar hebben recht op een passende tewerkstelling of een integratiecontract dat binnen een bepaalde periode leidt naar een arbeidsovereenkomst en dit binnen de 3 maanden vanaf de datum van de aanvraag. Tijdens deze periode hebben zij recht op leefloon. Indien de gezondheid,  familiale of persoonlijke situatie het niet mogelijk maken om te werken, of in afwachting van een job, kan men eveneens van het OCMW een leefloon ontvangen.  Het OCMW zal de situatie beoordelen en op basis daarvan een beslissing nemen.

Er zijn drie categorieën:

 • samenwonende:  483,86 EUR per maand
 • alleenstaande: 725,79 EUR per maand
 • personen met gezinslast: 967,72 EUR per maand

Bedragen op 1 juni 2009

Andere financiële steun

Het leefloon en de financiële-steun aan asielzoekers worden bepaald door wetten, die voor alle OCMW's in België van toepassing zijn.

Daarnaast kan elk OCMW zelf beslissen over de aard en het bedrag van bijkomende financiële tussenkomsten.

Er is een waaier aan mogelijkheden, maar veel voorkomende tussenkomsten zijn:

 • Dringende steun, overbruggingssteun...
 • Tussenkomst in medische kosten
 • Tussenkomst in woonkosten
 • Tussenkomst in energiekosten
 • Tussenkomst schoolkosten
 • Voorschot op inkomen
 • ...

Voor het verlenen van deze bijkomende tussenkomsten is er steeds een individuele beslissing nodig van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, afhankelijk van de eigen situatie van de aanvrager. 

Deze tussenkomsten worden bijgevolg niet automatisch en niet aan iédereen toegekend.

Elke aanvraag wordt onderzocht door de maatschappelijk werker.

Op deze pagina vindt u meer uitleg over de gereglementeerde toelagen die het OCMW/Stad Mesen uitreiken.

OCMW

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 16
F 057 48 65 63
ocmw@mesen.be