Toelagen

Subsidiereglement voor gezinnen met kleine kinderen.

Toelage wordt aan de gezinnen met kinderen geboren in het begrotingsjaar, het begrotingsjaar -1 en het begrotingsjaar -2,

die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Mesen.

Het bedrag van de subsidie bedraagt 25 euro per kind.

De subsidie bedraagt 50 euro voor gezinnen die gebruik maken van herbruikbare luiers. Hiervoor moet een aankoopbewijs van herbruikbare luiers op naam en ten bedrage van minstens het dubbele bedrag van de subsidie worden voorgelegd. De datum van de aankoop moet gesitueerd zijn in het subsidiejaar.

Het bedrag van de subsidie wordt per gezin en per jaar beperkt tot maximaal het bedrag van de gemeentelijke milieutaks.

De subsidie zal éénmaal per jaar, in de loop van de maand december worden uitbetaald aan de gezinnen die hiertoe een aanvraagformulier hebben ingediend. Het aanvraag-formulier wordt ter beschikking gesteld door de stedelijke administratie.

Gemeentelijke thuiszorgpremie

De inwoners van de stad Mesen die een hulpbehoevend persoon thuis verzorgen kunnen een toelage voor thuiszorg ontvangen.

Voorwaarden:

 • De verzorgde woont op het zelfde adres van de verzorger(s)
 • De verzorgde moet werkelijk zorgbehoevend zijn. Onder zorgbehoevend wordt verstaan : door ziekte, ongeval of omwille van de gevorderde leeftijd niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is.

 • De zorgverstrekker(s) moeten zich daadwerkelijk met de verzorging van de zorgbehoevende inlaten. De zorgverstrekker(s) verbinden zich ertoe overeenkomstig een zorgenplan hulp te verstrekken.

Aanvraagformulieren en meer informatie bij de Sociale Dienst/OCMW.

Toelage van het OCMW aan diensten voor gezins- en bejaardenhulp

Voorwaarden:

 • Verzorging gebeurt door een erkende dienst
 • De verzorging gebeurt op vraag van het OCMW of op vraag van de zorgbehoevende, maar mits toestemming van het OCMW
 • De zorgdienst bezorgd aan het OCMW de volgende gegevens: de aard en de duur van de hulp; het bedrag van tussenkomst van de familie; de identiteit van de verzorgende die de hulp verstrekt.
 • De dienst voor zorg zal de tarieven naleven die voor de tussenkomsten door het Ministerie werden vastgesteld.  Hij zal de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de gezinnen respecteren.

 • Het bedrag van de subsidie wordt forfaitair bepaald op 0,248 euro per uur, voor zover dat bedrag niet volledig of gedeeltelijk wordt gedekt door de rijkstoelage, en voor zover de prestaties verstrekt worden op het grondgebied.

 • Het ocmw heeft het recht om de zorgdienst te controleren.

Aanvraagformulieren en meer informatie bij de Sociale Dienst/OCMW.

Tegemoetkoming van het OCMW in de kosten van het vervoer voor gebruikers van een dagverzorgingscentrum.

Het OCMW van Mesen komt tussen in de vervoerskosten voor de bejaarden die gebruik maken van het dienstencentrum Zonnegloed, G. de Stuersstraat 21 te Ieper.

De tussenkomst bedraagt forfaitair 1,25 euro per persoon per dag.

De tussenkomst wordt rechtstreeks betaald aan de bejaarde, na voorlegging door het dienstencentrum van een gedetailleerde staat waarop de volgende gegevens vermeld zijn :

 • de periode waarop de staat betrekking heeft (1 staat per kwartaal);
 • naam en adres van de bejaarde(n);
 • per bejaarde de data van de bezoeken aan het dienstencentrum.

Aanvraagformulieren en meer informatie bij de Sociale Dienst/OCMW.Tegemoetkoming van het OCMW in de onderwijskosten van kinderen.

Besluit:  Reglement 04 onderwijstoelage (gepubliceerd 25092019) (125.3 kB)

Toelage het gebruik van incontinentiemateriaal 

Deze toelage is bedoeld voor personen ouder dan 6 jaar en die getroffen zijn door chronische incontinentie. Jaarlijks kan een subsidie worden toegekend voor het gebruik van incontinentie-materiaal.

Personen die verblijven in een rust- of verzorgingstehuis kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie. Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op 80,00 EUR per persoon per jaar

Aanvraagformulieren en meer informatie bij de Sociale Dienst/OCMW

OCMW

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 16
F 057 48 65 63
ocmw@mesen.be

Sociale Dienst

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 16
F 057 48 65 63
ocmw@mesen.be