Zalen

Reglement voor het gebruik van de culturele infra-structuur op het grondgebied van de stad Mesen.

(Vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2018).

Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen.

Art. 1 : Dit reglement geldt voor :

- het ontmoetingscentrum “’t oud schooltje”, Korte Mooiestraat 7 te Mesen (maximumcapaciteit 220 personen rechtstaand of 160 personen zittend),

- de toneelzaal van het cultuurhuis, Markt 1 te Mesen (maximumcapaciteit 80 personen),

- de internationale vredesschool, Ketelstraat 6 te Mesen (maximumcapaciteit 30 personen),

hierna “de stedelijke culturele centra” genaamd.

Art. 2 : § 1. De stedelijke culturele centra hebben tot doel :

- de terbeschikkingstelling van ruimten voor het socio-cultureel werk in al zijn vormen en voor alle bevolkingsgroepen;

- het bestendig trefpunt te zijn van de verschillende uitingen en vormen van het culturele werk in zijn meest ruime betekenis;

- het socio-cultureel werk in al zijn vormen te bevorderen en de aanpassing aan de veranderende behoeften te verzekeren;

- de ontmoeting van en de samenwerking tussen alle bevolkingsgroepen van de stad Mesen te bevorderen;

met andere woorden, ten dienste staan van alle Mesenaars.

§ 2. Aanvragen voor het organiseren van bals, dansfeesten of fuiven in de stedelijke culturele centra worden geval per geval beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen, en kunnen geweigerd worden.

§ 3. Eetfestijnen zijn niet toegestaan in de toneelzaal van het oud stadhuis en in de internationale vredesschool.

Art. 2 bis : De “Internationale vredesschool”, gevestigd in de Ketelstraat 6, heeft daarenboven tot doel mensen uit alle delen van de wereld samen te brengen om zich te bezinnen over de waanzin van oorlog.

Het lokaal van de “internationale vredesschool” kan worden gebruikt voor volgende activiteiten :

a)seminaries die worden ingericht door het internationaal jeugdverblijfscentrum “Messines Peace Village” in het kader van de thema’s vrede, verzoening en de Eerste Wereldoorlog;

b)vergaderingen of tentoonstellingen die worden ingericht door :

-het stadsbestuur;

-de erkende stedelijke adviesraden;

-intercommunales of samenwerkingsinitiatieven waarvan de stad Mesen deel uitmaakt.

Andere activiteiten die niet in strijd zijn met de doelstelling van de “International School for Peace Studies” kunnen eveneens worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen (vb. gebruik door een vereniging).

Art. 3 : Alle stedelijke culturele centra worden gratis ter beschikking gesteld voor activiteiten van stedelijke diensten.

Hoofdstuk 2 : Reservatie.

Art. 4 : Aanvragen voor het gebruik van de culturele centra waarvan sprake in artikel 1, worden schriftelijk – per brief of e-mail - gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Mesen, welke de toelatingen voor het gebruik verleent.De aanvraag gebeurt minstens 30 dagen vóór de geplande activiteit, en hoogstens één jaar op voorhand.

Het stadsbestuur stelt een model van aanvraagformulier en aanstiplijst ter beschikking.Een aanvraag is pas geldig als beide formulieren ingevuld en ondertekend worden ingediend.

Bij de reservatie ondertekent de aanvrager een verklaring waarbij hij kennis neemt van de bepalingen van dit reglement en zich ertoe verbindt om ze na te leven.

Op het aanvraagformulier vermeldt de aanvrager over hoeveel stoelen en tafels hij wenst te beschikken.

Art. 5 Voor het gebruik door minderjarigen, treedt telkens een meerderjarig persoon op als verantwoordelijke.

Art. 6 : Alle sleutels van de te gebruiken lokalen worden afgehaald bij de persoon die hiertoe door het stadsbestuur is aangesteld.Ze worden uiterlijk daags na de activiteit aan dezelfde persoon terugbezorgd.

Indien wordt gehuurd voor een weekend, is de toegang actief vanaf de vrijdagavond om 17.00 uur tot de maandagmiddag om 12.00 uur.

Indien wordt gehuurd voor één dag, is de toegang actief vanaf de dag voor de activiteit om 17.00 uur tot de dag na de activiteit om 12.00 uur.

Hoofdstuk 3 : Huurprijs. (zie ook beknopt overzicht onderaan deze blz.)

Art. 7 : Voor het gebruik van de stedelijke culturele centra dient een gebruiksvergoeding te worden betaald.Deze wordt als volgt vastgesteld :

§1. Ontmoetingscentrum “’t oud schooltje”

a)volledige zaal :

1.Aanvrager is een vereniging van Mesen of van de Ieperhoek :

300 euro voor een weekend of 200 euro voor één dag, telkens te verhogen met een borgsom van 200 euro.

2.Aanvrager is een particulier (inwoner van Mesen of van de Ieperhoek) :

350 euro voor een weekend of 250 euro voor één dag, telkens te verhogen met een borgsom van 200 euro.

3.Aanvrager is geen inwoner of vereniging van Mesen of van de Ieperhoek:

650 euro voor een weekend of 500 euro voor één dag, telkens te verhogen met een borgsom van 200 euro.

b)Gedeelte van de zaal (alleen mogelijk voor particulieren, niet voor verenigingen) :

1.Aanvrager is inwoner van Mesen of van de Ieperhoek :

300 euro voor een weekend of 200 euro voor één dag, telkens te verhogen met een borgsom van 200 euro.

2. Aanvrager is geen inwoner van Mesen of van de Ieperhoek:

550 euro voor een weekend of 400 euro voor één dag, telkens te verhogen met een borgsom van 200 euro.

§ 2. Toneelzaal van het cultuurhuis:

a)Aanvrager is inwoner of vereniging van Mesen of van de Ieperhoek :

- 75 euro per dag, te vermeerderen met een borgsom van 100 euro.

b)Aanvrager is geen inwoner of vereniging van Mesen of van de Ieperhoek:

- 150 euro per dag te vermeerderen met een borgsom van 100 euro.

c)Het gebruik van de toneelzaal van het cultuurhuis is gratis voor seminaries die worden ingericht door het internationaal jeugdverblijfscentrum “Messines Peace Village” in het kader van de thema’s vrede, verzoening en de Eerste Wereldoorlog

§ 3. Internationale vredesschool

a)Aanvrager is inwoner of vereniging van Mesen of van de Ieperhoek :

- 75 euro per dag, te vermeerderen met een borgsom van 100 euro.

b)Aanvrager is geen inwoner of vereniging van Mesen of van de Ieperhoek:

- 150 euro per dag te vermeerderen met een borgsom van 100 euro.

c)Het gebruik van de internationale vredesschool is gratis voor seminaries die worden ingericht door het internationaal jeugdverblijfscentrum “Messines Peace Village” in het kader van de thema’s vrede, verzoening en de Eerste Wereldoorlog

Indien de aanvraag voor het gebruik van de stedelijke culturele centra gebeurde door een inwoner van Mesen of van de Ieperhoek, en er wordt vastgesteld dat de gebruiker geen inwoner is van Mesen of van de Ieperhoek, wordt de volgende sanctie toegepast :

a) de borgsom wordt niet terugbetaald;

b) de aangerekende gebruiksvergoeding wordt verhoogd van het tarief inwoner naar het tarief niet-inwoner.

Art. 8: § 1. Het energieverbruik is in de gebruiksvergoeding inbegrepen.

§ 2. De schoonmaak gebeurt door een door de stad aangestelde persoon en is inbegrepen in de gebruiksvergoeding.

De gebruikers dienen er wel steeds voor te zorgen dat de zaal na het gebruik “borstelschoon” is.

Art. 9: §1. Voor éénmalige activiteiten dient de gebruiksvergoeding en de borgsom betaald te zijn minstens één week voor de dag waarop de activiteit plaatsvindt.Voor regelmatig weerkerende activiteiten wordt periodiek een afrekening gemaakt.

§2. De borgsom wordt terugbetaald na de activiteit en nadat de zaal in orde wordt bevonden door de cultuurschepen of de aangestelde van de stad.

De borgsom dient éénmaal per jaar te worden betaald door organisatoren die meerdere activiteiten per jaar organiseren.

Art. 10 : In afwijking van het bepaalde in artikel 7, is het gebruik van de stedelijke culturele infrastructuur gratis voor verenigingen die lid zijn van de stedelijke cultuurraad, op voorwaarde dat het gaat om activiteiten voor de eigen leden waarvoor geen inkomgeld wordt gevraagd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 8, gebeurt de schoonmaak in dat geval door de aanvragers.

Hoofdstuk 4 : Algemene gebruiksvoorwaarden.

Art. 11 : De aard en de inhoud van de voorstelling of activiteit mag niet afwijken van datgene waarvoor de toelating verleend werd.Voor wijzigingen dient vooraf toelating gevraagd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Art. 12 : Activiteiten met publiek hebben voorrang op gebruik voor repetities, trainingen, vergaderingen en dergelijke.

Art. 13 : Aanvragers en gebruikers van de stedelijke culturele centra moeten steeds voldoen aan de bepalingen welke opgelegd worden in het zonaal politiereglement.

Art. 14 : De gebruiker dient zich in orde te stellen met de verplichtingen als organisator, vb. Sabam.De tapvergunning is ten laste van de hoofdverantwoordelijke van de organisatie.

Art. 15 : De lokalen worden door de gebruiker klaargezet en nadien terug opgeruimd.

Vóór, tijdens, en na de activiteit moet de gebruiker zich schikken naar de richtlijnen welke worden gegeven door bevoegde personen (burgemeester, politie, brandweer, ...).

De koelkasten dienen na iedere activiteit te worden leeggemaakt en gereinigd.Zij kunnen niet permanent door een vereniging gebruikt worden.

Art. 16 : De gebruiker dient ervoor te zorgen dat na het gebruik de verlichting en de verwarming wordt uitgeschakeld, dat alle afval wordt opgeruimd en dat alle lokalen gesloten worden.

De stad stelt afvalzakken voor restafval ter beschikking van de gebruikers.In deze afvalzakken mag geen glas worden gestopt, dit moet door de gebruikers zelf in een glascontainer worden gedeponeerd.

Verbodsbepalingen.

Art. 17 : Het is voor de gebruiker verboden om voorwerpen, documenten of versieringen aan te brengen op of vast te maken aan de muren, houten wanden en plafond met duimspijkers, plakband of andere bevestigingsmaterialen.

Mits gemotiveerde aanvraag, te vermelden op het aanvraagformulier, kan de stad uitzonderlijk schilderstape ter beschikking stellen van de gebruiker.

Affiches of andere mededelingen, bestemd om uit te hangen in de stedelijke culturele centra, worden afgegeven aan de hiertoe door de stad aangestelde persoon.

Art. 18 : Het materiaal en meubilair dat zich in de culturele centra bevindt, mag niet naar buiten gebracht worden door de gebruiker.

Art. 19 : In de stedelijke culturele centra geldt een algemeen rookverbod.Gebruikers van het ontmoetingscentrum ’t oud schooltje moeten gebruik maken van de rookzone op de koer.

Het gebruik van installaties die rook verspreiden is eveneens verboden in de stedelijke culturele centra.

Art. 20 : Om overlast voor de omwonenden te vermijden, is het niet toegelaten om de buitendeuren van de stedelijke culturele infrastructuur gedurende de activiteit permanent open te zetten, tenzij dit strikt noodzakelijk is om veiligheidsredenen.

Art. 21 : Het is verboden om particuliere voertuigen te parkeren op de koer van het ontmoetings-centrum, uitgezonderd :

-laden en lossen;

-één voertuig van een traiteur, dat weliswaar niet mag geparkeerd worden bij de nooduitgangen of bij de toegangspoort naar de François Deleustraat.Er moet steeds een voldoende grote vrije doorgang blijven voor hulpdiensten.

Art. 22 : Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen, schade of brand, veroorzaakt door of ingevolge nalatigheid van de gebruiker.

Art. 23 : De gebruiker is verantwoordelijk voor de schade die toegebracht wordt aan de installaties, muren en meubilair.

Vooraleer de stedelijke culturele centra in gebruik te nemen, wordt telkens een inventaris opgemaakt, welke wordt ondertekend ter goedkeuring door de gebruiker en de bevoegde schepen of de aangestelde van de stad.

Na de activiteit wordt opnieuw een inventaris opgemaakt.Eventueel verlies of schade moet door de gebruiker vergoed worden.

Bij gebreke aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging.

Art. 24 : Het is verboden de maximumcapaciteit van de stedelijke culturele infrastructuur, zoals vermeld in artikel 1 van dit reglement, te overschrijden.

Hoofdstuk 5 : Gebruik van een berging.

Art 25 : Het stadsbestuur kan toelating verlenen aan een vereniging om gebruik te maken van een bergruimte in de stedelijke culturele centra.

De vereniging is steeds zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal van of schade aan de goederen die zij in de bergruimte plaatst.

Hoofdstuk 6 : Slotbepalingen.

Art. 26 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig reglement.

Art. 27 : Het college van burgemeester en schepenen kan alleen in het kader van activiteiten met een caritatief doel afwijken van de bepalingen van dit reglement.

Art. 28 : Dit reglement treedt in voege op 01 januari 2019.

Het geldt eveneens voor activiteiten die vóór deze datum werden aangevraagd maar plaatsvinden vanaf 1 januari 2019.

Art. 29 : De hierna vermelde reglementen worden op dezelfde datum opgeheven :

-Het reglement voor het gebruik van de culturele infrastructuur op het grondgebied van de stad Mesen (vastgesteld door de gemeenteraad op 14 maart 1991, gewijzigd op 26 maart 1997, 30 juni 1998, 30 mei 2001, 20 december 2002, 28 februari 2005, 4 juni 2007, 21 mei 2010, 27 december 2010 en 30 december 2013).

-De verordening op het gebruik van de “internationale Vredesschool” (vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 2001, en gewijzigd op 26 oktober 2010)

Beknopt overzicht van de tarieven:

GEBRUIKSVERGOEDING GEMEENTELIJKE ZALEN (3) (188.0 kB)

Meer informatie:  Onthaal, Markt 22, 8957 Mesen, 057 22 17 10,  info@mesen.be

Cultuur

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 14
F 057 48 65 63
cultuur.mesen@stad-mesen.be