Erkenning als laboratorium bodem (deeldomein bemesting), mest of diervoerder en registratie als monsternemer bodem in het kader van het Mestdecreet

Een laboratorium dat bemonsteringen en analyses van bodem, mest of diervoeder wil uitvoeren die kaderen in de uitvoering van het mestbeleid, moet hiervoor erkend worden door de Vlaamse overheid. Een laboratorium kan een erkenning aanvragen voor een of meer pakketten. Voor de bemonstering van bodem in het kader van het Mestdecreet moet de monsternemer ook geregistreerd zijn.

Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) vindt u een overzicht van de erkende laboratoria en geregistreerde monsternemers bodem in het kader van het Mestdecreet.

Voorwaarden

Erkenningsvoorwaarden laboratorium

Om erkend te worden als laboratorium moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden
  • over een gunstige beoordeling van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) beschikken. Die beoordeling wordt gegeven op basis van de evaluatie van beproevingen, monsternemingen, metingen en analyses op typemonsters van referentiestalen of reële stalen die door een referentielaboratorium ter beschikking gesteld zijn en die door de aanvrager uitgevoerd zijn. De beoordeling mag niet ouder zijn dan 1 jaar voorafgaand aan de indiening van de volledige erkenningsaanvraag
  • voor ten minste 1 parameter per discipline over een ISO 17025-accreditatie beschikken
  • voor het overige deel van de aanvraag over een ISO 17025-accreditatie of een gunstige beoordeling van de VITO over de toepassing van ISO 17025 beschikken. De beoordeling mag niet ouder zijn dan 1 jaar voorafgaand aan de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.

Voor monstername wordt ISO/IEC 17020 evenwaardig beschouwd aan ISO/IEC 17025.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Het laboratorium moet wel voldoen aan onder andere onderstaande verplichtingen om de erkenning geldig te houden:

Meer info over de verplichtingen vindt u op de website van de VLM.

Registratie monsternemer bodem

Een monsternemer bodem moet door een erkend laboratorium bij de overheid geregistreerd zijn voor het uitvoeren van monsternames van bodem. De monsternemer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De monsternemer moet bevoegd verklaard zijn door het erkende labo voor het nemen van bodemstalen.
 • In de periode van 3 jaar die de registratieaanvraag voorafgaat, mag de monsternemer geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de registratie in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
 • In de periode van 2 jaar die de registratieaanvraag voorafgaat, werd geen eerdere registratie opgeheven.
 • Een eerdere registratie van de monsternemer mag niet zijn geschorst, ongeacht het erkende laboratorium waarvoor de monsternemer geregistreerd is.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De registratie als monsternemer is geldig voor onbepaalde duur. De geregistreerde monsternemer moet wel voldoen aan enkele verplichtingen om de registratie te behouden. Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij vindt u meer info over die verplichtingen.

Procedure

Aanvraag erkenning als laboratorium

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier op de website van de Vlaamse Landmaatschappij en vul het in.
 • Bezorg alle documenten aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag met een aangetekende brief naar de Vlaamse Landmaatschappij, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, ter attentie van de Mestbank.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. De gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij neemt binnen een termijn van 90 dagen na indiening van de volledige aanvraag een beslissing tot al dan niet erkenning van het laboratorium.

Registratie monsternemer

Vraag de registratie van de monsternemer aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download de registratieaanvraag en de bijbehorende bevoegdheidsverklaring op de website van de Vlaamse Landmaatschappij en vul het in.
 • Bezorg alle documenten aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar de Vlaamse Landmaatschappij, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, ter attentie van de Mestbank.

De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij beslist binnen een termijn van 30 dagen na de indiening van de volledige aanvraag over het al dan niet verlenen van de registratie.

Bedrag

Het laboratorium in de discipline bodem (deeldomein bemesting), mest of diervoeder, moet een jaarlijkse retributie betalen voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning of de registratie.

 • Voor een laboratorium dat alleen erkend is voor de bemonstering van vloeibare mest bij mesttransport (pakket M-M6)bedraagt de jaarlijkse retributie in 2022: 121 euro.
 • Per geregistreerd monsternemer bedraagt de jaarlijkse retributie in 2022: 61 euro.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).