Privacy disclaimer

Het stadbestuur Mesen verwerkt en bewaart als lokale overheid persoonsgegevens over burgers als afnemers van diensten. Daarnaast verwerkt het bestuur ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid.

We vinden jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR).

1. Verwerking van persoonsgegevens

Als lokaal bestuur waken we er over om jouw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben.
In hoofdzaak verwerkt het bestuur persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een wettelijke opdracht (vb. burgerlijke stand, strafregister, belastingen, …) of in het algemeen belang (vb. sociale voorzieningen voor kwetsbare groepen). In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis (vb. arbeidsovereenkomst). In bijzondere gevallen verwerken we persoonsgegevens om de burger te beschermen (levensbedreigende noodsituaties of rampen). In alle andere gevallen zullen we je vragen om jouw toestemming te geven voor het verwerken van jouw gegevens (vb. inschrijvingen voor een activiteit, nieuwsbrieven, …).

Het bestuur treft gepaste administratieve, technische en fysiekebeveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

De GDPR zorgt er ook voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

 • Je kunt je gegevens inkijken.
  Je hebt het recht om uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van jouw identiteit, zodat we zeker zijn dat we je persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen. Sommige gegevens kun je zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld het omgevingsloket.
 • Je kunt je gegevens laten verbeteren.
  Merkt u dat het bestuur foute of onvolledige persoonsgegevens over u heeft? U hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren of verder aan te vullen voor zover dit wettelijk is toegelaten.
 • Je kunt je gegevens laten verwijderen.
  Je kunt altijd vragen om gegevens die het bestuur bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten. Je kunt bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit het bevolkingsregister. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren.
 • Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens.
  Ben je het niet eens met de manier waarop het bestuur bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.
 • Je kunt je verzetten tegen automatische profilering.
  Het bestuur maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen.
 • Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij.
  Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan het bestuur hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

Het bestuur heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld (privacy@mesen.be). Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan je aanspreken als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).