Erkenning en financiering/subsidiëring centra voor dagverzorging

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning financiering/subsidiëring van de dagverzorgingscentra die opvang en verzorging aanbieden aan ouderen in Vlaanderen en Brussel.

Voorwaarden

Erkenning

 • Zorg en Gezondheid berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een dagverzorgingscentrum kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.
 • Zorg en Gezondheid erkent de centra voor dagverzorging. Het centrum moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Financiering/subsidiëring

De centra voor dagverzorging komen in aanmerking voor volgende financiering/subsidies, toegekend door het agentschap Zorg en Gezondheid:

 • De tegemoetkoming voor zorg, te factureren aan de zorgkas waarbij de gebruiker in kwestie is aangesloten.
  Onder de tegemoetkoming voor zorg valt enerzijds de basistegemoetkoming voor zorg.
  Daarnaast valt onder de tegemoetkoming voor zorg ook de tegemoetkoming in de reiskosten voor de gebruiker van en naar het centrum voor dagverzorging;
 • De centra voor dagverzorging komen in aanmerking voor een jaarlijkse werkingssubsidie.

Procedure

Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning als dagverzorgingscentrum kunt u vinden op de website van Zorg en Gezondheid.

De inspectie van dagverzorgingscentra gebeurt door het agentschap Zorginspectie. Zorg en Gezondheid baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning.

Regelgeving

Financiering:

 • Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
 • Decreet van 15 februari 2019 betreffende de woonzorg
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers