Erkenning en subsidiëring van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, de erkenning en de subsidiëring van en het toezicht op de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Voorwaarden

Erkenning

  • Zorg en Gezondheid berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Momenteel zijn er 6 organisaties erkend als vereniging van gebruikers en mantelzorgers. De programmatie is daarmee volledig ingevuld. Er kunnen op dit ogenblik dus geen nieuwe organisaties erkend worden.
  • Een vereniging van gebruikers en mantelzorgers kan alleen een erkenning krijgen en behouden als de vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.

Subsidiëring

Enkel een erkende vereniging kan subsidies ontvangen van Zorg en Gezondheid. Maar een erkenning houdt niet automatisch in dat u ook subsidies ontvangt. Subsidiëring hangt af van een aantal omstandigheden. Daarnaast moet de erkende vereniging om in aanmerking te komen voor subsidiëring voldoen aan een aantal subsidiëringsvoorwaarden.

Procedure

Erkenning

Om een vereniging van gebruikers en mantelzorgers te laten erkennen, dient u een aanvraag met bijlagen in bij Zorg en Gezondheid. Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning als vereniging van gebruikers en mantelzorgers kunt u terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.

De inspectie van de verenigingen gebeurt door het agentschap Zorginspectie. Zorg en Gezondheid baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning en/of subsidiëring.

Subsidiëring

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet u als initiatiefnemer van een vereniging van mantelzorg een subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag maakt deel uit van het formulier voor de erkenningsaanvraag.

Een erkenning betekent echter niet meteen dat u ook gesubsidieerd zult worden. De minister van Welzijn bepaalt namelijk jaarlijks hoeveel en welke nieuwe initiatieven in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring, afhankelijk van de beschikbare middelen.

Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een subsidie voor een vereniging van gebruikers en mantelzorgers kunt u terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.

Regelgeving

  • Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers: met bijlage XIII - Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers