Melding en vergunning voor gebruik van grondwater

Grondwater is schaars. Bij voorkeur laat u het in de grond. Wil u toch grondwater oppompen? Hou dan rekening met volgende voorwaarden.

Voorwaarden

 • Een grondwaterwinning moet altijd gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij.
  In bepaalde gevallen is ook een vergunning verplicht.
 • Het boren van een grondwaterwinning moet sinds 2017 gebeuren door een erkend boorbedrijf. Een erkend boorbedrijf mag enkel beginnen met haar werkzaamheden als de nodige vergunning of aktename hiervoor bij hun opdrachtgever voorhanden is.
 • Boringen, het onderhoud van boorputten en het afsluiten van boorputten moeten gebeuren volgens de regels uit de Code van goede praktijk.
 • Wil u weten of uw water kwalitatief goed genoeg is om te drinken, dan moet u nog een laboanalyse laten uitvoeren en betalen.

Procedure

Meldingsplicht

Als u een grondwaterwinning in gebruik neemt (of buiten gebruik stelt), dan moet u dat altijd melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met een meldingsformulier. Een aan- of afmelding is van groot belang voor de bepaling van de heffing op waterverontreiniging, en bij grootverbruikers ook voor de heffing op de grondwaterwinning en voor de grondwatervergunning.

Ook als u beslist om naast uw grondwaterwinning bijkomend gebruik te maken van kraanwater (overstap van zuivere eigen waterwinner naar gemengde eigen waterwinner), moet u dit melden.

Via de woningpas kunt u opzoeken of op uw perceel een grondwaterwinning gemeld staat. Wanneer u vaststelt dat de winning niet correct werd gemeld, moet u dit laattijdig melden aan de VMM. U kunt daarvoor het gewone meldingsformulier gebruiken.

Vergunningsplicht

Voor het oppompen van grondwater is een omgevingsvergunning nodig. Die vergunning is een onderdeel is van de algemene omgevingsvergunning.

In deze twee gevallen is er geen omgevingsvergunning nodig:

 • grondwaterwinning waarbij het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt.
 • grondwaterwinning van minder dan 500 m3/jaar (kleinverbruiker) waarvan het water alleen wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen.

Zijn deze uitzonderingen niet voor u van toepassing? Controleer dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet indienen in de Databank Ondergrond Vlaanderen. U kunt er ook de nodige formulieren downloaden.

Debietmeter

Elke grondwaterwinning moet beschikken over een debietmeter. Dat geldt ook voor grondwaterwinningen aangewend voor de irrigatie in open lucht in de land- en tuinbouw.

Debietmeters zijn echter niet verplicht voor:

 • grondwaterwinningen die uitgerust zijn met een handpomp
 • grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximaal 500 m3 per jaar (kleinverbruiker)
 • draineringen die nodig zijn om het gebruik of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken.

Bedrag

 • U betaalt zelf voor de grondwaterboring, uw pomp en leidingen, eventuele labo-analyse en de nodige elektriciteit.
 • Jaarlijks betaalt u een heffing op de waterverontreiniging (zuiveringsbijdrage) aan de Vlaamse Milieumaatschappij.
  • Die heffing wordt voor gezinnen berekend op basis van het aantal gedomicilieerde personen op 1 januari van het heffingsjaar.
  • Voor grootverbruikers wordt dit bedrag berekend op basis van de jaarlijkse aangifte van hun waterverbruik.
 • Daarnaast wordt u ook een gemeentelijke saneringsvergoeding (afvoerbijdrage) aangerekend door uw waterbedrijf. Uw gemeente beslist zelf over het tarief van deze saneringsvergoeding en legt dit vast in een contract met het waterbedrijf.
 • Vanaf 500 m3 water per jaar betaalt u ook de heffing op de winning van grondwater.