Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie

Stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens die niet meteen wordt gebruikt, wordt op het elektriciteitsnet gezet. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom opslaan en enkele uren later gebruiken. Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of leaset.

Deze premie wordt versneld afgebouwd. De Vlaamse Regering heeft principieel beslist dat thuisbatterijen met een keuringsattest na 31 maart 2023 geen aanspraak meer maken op de premie.

Voorwaarden

Maak een inschatting van de grootte, het zelfverbruik en de terugverdientijd van een thuisbatterij aan de hand van de simulator van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Ondanks de premie blijft de investering in een thuisbatterij hoog, het is niet voor iedereen rendabel. Informeer u dus goed.

Voorwaarden sinds 1 januari 2022

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
  • Natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen kunnen de factuur laten betalen door de eenmanszaak met vermelding van hun BTW nummer.
 • De premie is van toepassing op zowel bestaande gebouwen als nieuwe gebouwen.
 • U moet een volledig premiedossier binnen de 9 maanden na datum van indienstname (AREI-keuring) van de thuisbatterij-installatie indienen. Bij een AREI-keuring in 2021 geldt een termijn van 15 maanden. De plaatsing van een digitale meter valt onder een volledig dossier. Wilt u tijdig uw premie aanvragen, dan kunt u het best zo snel mogelijk een digitale meter bij Fluvius (de gemiddelde kostprijs bedraagt 88 euro incl. btw voor wie vervroegd een digitale meter wil). Houd steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.
 • De datum van indienstname (AREI-keuring) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden.
  Uitzondering: premiedossiers ingediend vanaf 1 januari 2022 met een datum van indienstname (AREI-keuring) in 2021 vallen onder de premievoorwaarden van 2022.
  Hieronder enkele voorbeelden:
  • Voorbeeld 1: datum van indienstname (AREI-keuring) in februari 2022 en volledig premiedossier ingediend in april 2022: premiehoogte 2022
  • Voorbeeld 2: datum van indienstname (AREI-keuring) in december 2022, datum volledige premiedossier ingediend februari 2023: premiehoogte 2022
  • Voorbeeld 3: datum van indienstname (AREI-keuring) in februari 2022 en volledig premiedossier ingediend in december 2022: U komt niet in aanmerking voor de premie thuisbatterij want uw premiedossier is niet ingediend binnen de 9 maanden na de datum van de AREI-keuring
  • Voorbeeld 4: datum van indienstname (AREI-keuring) dateert van 31 maart 2023 en volledig premiedossier ingediend op 31 december 2023: premiehoogte 2023
  • Voorbeeld 5: datum van indienstname (AREI-keuring) na 31 maart 2023 en/of premiedossier ingediend na 31 december 2023: U komt NIET meer in aanmerking voor de premie.
 • Een volledig dossier bestaat uit:
  1. Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. De facturen moeten de verschillende investeringskosten duidelijk gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij).
  2. Een verklaring op eerin te vullen door de elektrotechnische installateur.
   Gebeurt de plaatsing van een thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen? Dan moeten de investeringskosten van de thuisbatterij apart vermeld staan in de verklaring. Tevens wordt verklaard dat de installateur over een geldige NACE-code beschikt. Sinds 1 november 2021 moet de installateur een aangepaste verklaring invullen, waarbij ook verklaard wordt dat de installatie werd aangemeld bij Fluvius, dat er een decentrale productie-installatie aanwezig is en dat er een digitale meter werd geplaatst.
  3. Een keuringsbewijs van de thuisbatterij dat voldoet aan de AREI-normen. Hierin staat de datum van indienstname (datum van de controle).
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. U kunt een online aanvraag indienen bij Fluvius om uw digitale meter vervroegd te laten plaatsen (de gemiddelde kostprijs bedraagt 88 euro incl. btw). Houd steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.
 • De thuisbatterij, en decentrale productie-installatie of zonnepanelen moeten aangemeld zijn bij Fluvius.  Aanmelden kan op de website van Fluvius:
 • U moet eigenaar zijn van eendecentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212).
 • Per EAN-code kan maximaal één premie met uitzondering van het geval van een eigendomsoverdracht van een onroerend goed waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd. De premie wordt toegekend tot en met 31 december 2024.
 • Ook een batterij van een elektrisch voertuig die een tweede leven krijgt als ‘nieuwe’ thuisbatterij kan in aanmerking komen als die geplaatst wordt door een elektrotechnisch installateur.
 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op het distributienet. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.  Indien niet meer aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt de premie teruggevorderd.
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 • Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface. Voor meer uitleg, zie: premie voor thuisbatterij (Vlaanderen.be).
 • In het geval van een hybride omvormer voor zowel een productie-installatie op basis van zonne-energie en installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit, wordt voor premieaanvragen ingediend tot en met 31 december 2021 slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht. Bij aanvragen vanaf 1 januari 2022 wordt 100% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht.

Procedure

Aanvraag premie sinds 1 januari 2022

 • U moet de aanvraag voor de batterijpremie online indienen.
 • U moet aantal documenten bij aanvraag voegen, zie: Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie (Vlaanderen.be).
 • U kunt de aanvraag doen wanneer de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en gekeurd werd en u aan alle voorwaarden voldoet.
 • U moet een volledig premiedossier binnen de 9 maanden na datum van indienstname (AREI-keuring) van de thuisbatterij-installatie indienen. Bij een AREI-keuring in 2021 geldt een termijn van 15 maanden.. De plaatsing van een digitale meter valt onder een volledig dossier. Wilt u zeker tijdig uw premie aanvragen, dan kunt u het best zo snel mogelijk een digitale meter aanvragen via de website van Fluvius (de gemiddelde kostprijs bedraagt 88 euro incl. btw voor wie vervroegd een digitale meter wil). Houd steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.
  De datum van indienstname (AREI-keuring) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden. Uitzondering: premiedossiers ingediend vanaf 1 januari 2022 met een datum van indienstname (AREI-keuring) in 2021 vallen onder de premievoorwaarden van 2022.
 • Normaal gezien krijgt u na uw online aanvraag binnen een termijn van 4 tot 6 maanden een e-mail.
  • Na het correct indienen van een dossier, krijgt u een automatische ontvangstmelding per e-mail, waarin u het dossiernummer krijgt. Gelieve ook uw spamfolder te bekijken. Ontvangt u geen mail binnen het kwartier, stuur dan onmiddellijk een mail naar veka@vlaanderen.be met het probleem.
  • Als uw aanvraag onvolledig is, na behandeling van uw dossier binnen een termijn van 4 tot 6 maanden, krijgt u een e-mail met vraag om documenten na te sturen. In die mail staat een link naar uw aanvraag. Zo kunt u extra documenten online opladen.
  • Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, dan krijgt u een goedkeuringsmail. In die goedkeuringsmail staat vermeld dat de premie binnen de 2 maanden zal uitbetaald worden.

Bedrag

Bedrag 2022

Bedrag tot eind 2023

Bedrag vanaf april 2023

0 tot 4 kWh

225 euro/kWh

150 euro/kWh

0

4 tot 6 kWh

187,5 euro/kWh

125 euro/kWh

0

6 tot en met 9 kWh

150 euro/kWh

geen bijkomend bedrag

0

Vanaf 9 kWh

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

0

maximum per batterij

1725 euro, max. 40% factuur incl. btw

850 euro, max. 40% factuur incl. btw

0

 • De datum van indienstname (AREI-keuring) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden.
  • Uitzondering: premiedossiers ingediend vanaf 1 januari 2022 met een datum van indienstname (AREI-keuring) in 2021 vallen onder de premievoorwaarden van 2022.
 • In 2022 stijgt het maximum toegekend premiebedrag niet meer indien de bruikbare capaciteit van de thuisbatterij meer dan 9 kWh bedraagt
 • Vanaf 2023 stijgt het maximum toegekend premiebedrag niet indien de bruikbare capaciteit van de thuisbatterij meer dan 6 kWh bedraagt (* onder voorbehoud van finale goedkeuring door de Vlaamse Regering).
  Hieronder enkele voorbeelden:
  • Voorbeeld 1 (AREI-keuring in 2022): voor thuisbatterij met een bruikbare capaciteit van 5 kWh, geldt de volgende maximale premiehoogte: 4 kWh x 225 euro/kWh + 1 kWh x 187,5 euro/kWh = 1087,5 euro
  • Voorbeeld 2 (AREI-keuring in 2022): thuisbatterijen met een bruikbare capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie maar het toegekend premiebedrag stijgt niet meer boven de 9 kWh. Voor een thuisbatterij met een bruikbare capaciteit van 10 kWh, geldt de volgende maximale premiehoogte: 4 kWh x 225 euro/kWh + 2 kWh x 187,5 euro/kWh + 3 kWh x 150 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 1725 euro
  • Voorbeeld 3 (AREI-keuring uiterlijk op 31 maart 2023): voor een thuisbatterij met een bruikbare capaciteit van 8 kWh, geldt de volgende maximale premiehoogte: 4kWh x 150 euro/kWh + 2 kWh x 125 euro/kWh + 2 kWh x 0 euro/kWh = 850 euro
 • De premiehoogte kan nooit meer dan 40% van de factuur incl. btw bedragen.

Medegefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU

Uitzonderingen

Deze premie kan gecombineerd worden met de premie van Fluvius voor zonnepanelen vanaf 2021.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit.