Uitbatingsvergunning nachtwinkels (phoneshops)

Voor de uitbating van een nachtwinkel of phoneshop moet u een uitbatingsvergunning hebben. Die vergunning vraagt u aan bij het college van burgemeester en schepenen. Als u op meerdere locaties een nachtwinkel of phoneshop uitbaat, is een vergunning vereist per locatie.

Voorwaarden

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

 • de netto verkoopoppervlakte van 150 m² niet overstijgt

 • geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen

 • de vermelding ‘nachtwinkel’ duidelijk en permanent uithangt.

De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 7 uur en 18 uur.

Een privaat bureau voor telecommunicatie (‘phoneshop’) wordt gedefinieerd als een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten. De sluitingsuren van phoneshops liggen tussen 20 uur en 5 uur.

Administratief onderzoek

U kunt pas een uitbatingsvergunning verkrijgen als voldaan is aan de volgende administratieve onderzoeken:

 • brandveiligheidsonderzoek

 • financieel onderzoek

 • moraliteitsonderzoek

 • stedenbouwkundig onderzoek

 • onderzoek naar vestigingsformaliteiten.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

Geldigheidsduur

De vergunning vervalt bij een of meerdere van de volgende omstandigheden:

 • als de uitbater verandert

 • als de nachtwinkel meer dan 6 maanden onafgebroken gesloten is

 • als de nachtwinkel failliet is

 • als de nachtwinkel gerechtelijk verzegeld is

 • als het pand van functie verandert of het geen nachtwinkel meer is.

De vergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestiging. De vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestiging.

Procedure

U vraagt een vestigingsvergunning aan in de gemeente van de vestiging(en) via het standaard aanvraagformulier en vervolledigt uw aanvraag met de onderstaande documenten.

 • Uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.2) van:

  • de exploitant

  • als de exploitant een rechtspersoon is, ook de uittreksels van zijn organen of vertegenwoordiger

 • Kopie van de identiteitskaarten van alle personen die deelnemen aan de exploitatie

 • Kopie van de beroepskaart (indien van toepassing)

 • Geldig bewijs van de brandverzekering en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

 • Kopie van de eigendomsakte (als de aanvrager eigenaar is van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt)

Extra documenten

 • Voor de uitbating van een nachtwinkel:
  • de registratie, erkenning of toelating van FAVV

  • een kopie van de beroepsaangifte 108 voor tabak

  • een kopie van een handelaarsvergunning voor ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

  • een plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte

 • Voor de uitbating van een phoneshop:
  • overzicht van de operatoren wiens prepaid SIM- en/of herlaadkaart verkocht (zullen) worden.

Aanvraag

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

Bedrag

Openingsbelasting en jaarlijkse belasting voor nachtwinkels en/of phoneshops (indien van toepassing)

Regelgeving

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

 • Gemeentelijk reglement vestigings- en uitbatingsvergunning nachtwinkels en phoneshops (indien van toepassing)

 • Gemeentelijk belastingreglement (indien van toepassing)